ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
กรุณากรอกหมายเลขใบสั่งจ่ายพัสดุ :
หรือเฉพาะ AssetID ที่ต้องการ:
รหัสศูนย์ต้นทุน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
เงื่อนไขการแสดงผล
สินทรัพย์ที่สร้าง
content3 ...
  • ภาพรวมระบบงาน

  • สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

  • ติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง

  • การบริหารสัญญา